TIS, 21 FEB. 2023 07:20 GMT+0

Regulatorisk

Bokslutskommuniké 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Januari – December i korthet, koncern

HELÅRET (JANUARI-DECEMBER)

 • Omsättningen uppgick till 41 067 (32 962) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -2 364 (1 356) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -25 570 (-22 386) TSEK
 • Inkomna ordrar uppgick till 26 247 (26 727) TSEK, varav 8 044 (9 432) TSEK är årligen återkommande intäkter
 • Kassaflödet uppgick till 744 (2 186) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,561 (-0,259) 1 SEK

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

 • Omsättningen uppgick till 8 216 (9 336) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4 007 (827) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10 994 (-5 083) TSEK
 • Inkomna ordrar uppgick till 5 860 (10 728) TSEK, varav 2 038 (3 530) TSEK är årligen återkommande intäkter
 • Kassan vid perioden utgång var 12 916 TSEK jämfört med 12 172 TSEK vid årets inledning.
 • Kassaflödet uppgick till -3 445 (3 108) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -1,305 (-1,143) 1 SEK

VDs kommentar

Tack vare en stabil orderingång fortsätter de årliga intäkterna (ARR) att stiga till 25 MSEK, vilket är +7% under kvartalet och +33% över hela året. Även vår omsättning ökade till 41,1 MSEK, en ökning med 25% mot förgående år. Under fjärde kvartalet blev omsättningen 8,2 MSEK, vilket är lägre än förväntat. Främst beror detta på tillfälliga leveransproblem av hårdvara vilket medförde att vi inte kunde slutföra och fakturera redan sålda projekt.

Trots en något avvaktande marknad, främst under andra halvan av året, fortsätter våra årliga intäkter (ARR) att stiga med +33%, över helåret 2022, till 25 MSEK. Även vår omsättning ökade med 25% till 41,1 MSEK. Tyvärr hade vi under fjärde kvartalet svårigheter att slutleverera kundprojekt på grund av brist på hårdvara från våra leverantörer, vilket medförde att omsättningen för kvartalet sjönk till 8,2 MSEK från över 10 MSEK i de två föregående kvartalen. Hårdvaruförsörjningsproblemet är nu löst, vilket medför att vi framöver ska kunna fakturera som vanligt till våra nya kunder.

Vår orderingång under 2022 uppgick till 26,2 MSEK varav 8 MSEK är årligen återkommande intäkter. Kassan vid årsskiftet var 12,9 MSEK, men den förväntas öka något under kvartal ett. Detta eftersom många årslicenser förnyas under kvartalet.

Fjärde kvartalet belastades med flera engångskostnader vilket tillsammans med den minskade omsättningen gjorde att EBITDA under kvartal fyra uppgick till -4,0 MSEK, vilket också gav ett negativt EBITDA på -2,4 MSEK för helåret. Främst beror de ökade kostnaderna under kvartalet på en lagernedskrivning av hårdvara samt ett utbyte av hårdvara i samband med en treårsförlängning av ett kundavtal, totalt till ett värde av 0,8 MSEK. Även engångskostnader i samband med vår flytt till Nasdaq på 0,8 MSEK samt 1,5 MSEK i nedskrivningar av utvecklingskostnader. Därmed slutade de operativa kostnaderna på 11,3 MSEK, jämfört med 8,9 MSEK i föregående kvartal.

Marknaden under andra halvåret 2022 var, som nämndes ovan, något avvaktande vilket påverkade fjärde kvartalet negativt. Vi ser dock ett bra inflöde av leads främst på den amerikanska marknaden men att beslutsprocesserna fortfarande är längre än vad vi önskar. Troligtvis är detta ett resultat av ökad oro på många marknader och lågkonjunktur i flera länder. Hittills under 2023 ser vi en högre aktivitet och positivism framförallt i Nordamerika. Den globala kontorsmarknaden är under stor förändring vilket medför att kunderna nu åter igen vill prata om lösningar för att få det hybrida arbetssättet att fungera och verktyg för att optimera kontorsytor. Två segment där vi tillhör de ledande leverantörerna.

Även i Norden ser vi en betydande uppgång i aktivitet efter årsskiftet och vi satsar nu på att utöka vår säljstyrka med ytterligare en säljare som skall jaga nya affärer. Vi har även hittat en ny hungrig säljare för brittiska öarna, som har i uppdrag att växa denna marknad.

Dokument och länkar:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: ca@skillscorp.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för smarta kontor, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder den senaste sensorteknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för det hybrida arbetssättet. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com