ONS, 16 NOV. 2022 07:50 GMT+0

Regulatorisk

Delårsrapport 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – september 2022. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Januari – September i korthet, concern

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI-SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 32 020(24 249) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 643(1 899) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -14 553 (-15 858) TSEK
 • Inkomna ordrar uppgick till 20 385 (15 999)1 TSEK, varav 6 020 (5 902) TSEK är årligen återkommande intäkter
 • Kassaflödet uppgick till 4 189 (-922) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,744 (-0,813) 2 SEK

Tredje kvartalet (JULI-SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 849 (8 465) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 145 (1 015) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 232 (-4 899) TSEK
 • Inkomna ordrar uppgick till 6 031 (5 839)1 TSEK, varav 2 033 (2 047) TSEK är årligen återkommande intäkter
 • Kassan vid perioden utgång var 16 361 TSEK jämfört med 12 172 TSEK vid årets inledning.
 • Kassaflödet uppgick till -4 250 (-1 560) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,267 (-0,251) 2 SEK

VDs kommentar

Försäljningstillväxten under kvartalet fortsätter på en stabil nivå med en omsättningsökning på 32% jämfört med samma period föregående år. Norden och Nordamerika utvecklas starkt, men Storbritannien något svagare. Under de senaste 12 månaderna har ARR ökat med 43% till 23.4 MSEK.

De årligen återkommande licensintäkterna (ARR) har sedan september förra året, till och med samma månad detta år, ökat med 43% till 23.4 MSEK. Orderingången för tredje kvartalet i år jämfört med samma kvartal förra året var 3% högre, vilket var något lägre än förväntat och främst berodde på svag orderingång i Storbritannien. Jämförelsevis har totala orderingången i Norden och Nordamerika under tredje kvartalet i år ökat med 43% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen i Storbritannien har inte utvecklats som förväntat och nu ser vi över den lokala organisationen.

Den planerade expanderingen av säljorganisationen har gått långsammare än beräknat. Jämfört med tredje kvartalet förgående år har vi utökat säljorganisationen med en säljare i Nordamerika vilket har gett ett bra resultat. Ytterligare rekryteringar för att öka säljstyrkan kommer att genomföras under kommande två kvartal. När de nya säljarna är etablerade på plats förväntar vi oss ökande orderingången.

Hittills i år har våra återkommande licensintäkter (ARR) ökad med 6 020 TSEK samtidigt som vi förlorat ARR motsvarande 660 TSEK. Detta ger en churn på 3.5%, vilket är i linje med våra förväntningar och en bra nivå. Vi har under året utökat vår organisation för proaktiv kundvård för att kontinuerligt förbättra våra kundrelationer och öka försäljningen hos befintliga kunder.

Liksom förra året var kassaflödet under tredje kvartalet något sämre än övriga kvartal, mestadels beroende på att det under kvartalet är färre förnyelser av årsabonnemang än under övriga kvartal. Under kommande två kvartal förväntas kassaflödet återhämta sig då många kunder valt att licensperioden förnyas från första januari.

Vi ser fortfarande en god efterfrågan på lösningar för det nya hybrida arbetssättet, och att våra lösningar står sig bra ute i världen. Speciellt i USA får vi mycket bra feedback, där vi även uppfattar att de amerikanska konkurrenterna ligger något efter de europeiska. Det är extra uppmuntrande att vi har bra dialoger med flera av USAs allra största bolag och vi har goda förhoppningar att stänga en första affär med någon av dem under kommande kvartal.


Denna information är sådan som Flowscape Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-16 08:50 CET.

Dokument och länkar:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com