TORS, 1 JUNI 2023 15:56 GMT+0

Kommuniké från årsstämma 2023 i Flowscape Technology AB (publ)

Idag, den 1 juni, hölls årsstämma i Flowscape Technology AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition avseende bolagets fria egna kapital

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning, resultaträkning, koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Årsstämman beslutade att disponera fritt eget kapital i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av fyra

(4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter, samt att utse ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleant.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Peter Reigo, Per Adolfsson, Christian Söderlind och Viktor Heide. Per Adolfsson valdes som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Boman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av

totalt antal utestående aktier vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Teckningsoptionsprogram till nyckelpersoner och styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och aktieägares förslag, att inrätta ett incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram, omfattande vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner och styrelseledamöter. Programmet kan som högst omfatta 301 010 teckningsoptioner, räknat efter sammanläggningen av aktier.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida www.flowscapesolutions.com.

Dokument och länkar:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: ca@skillscorp.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för smarta kontor, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder den senaste sensorteknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för det hybrida arbetssättet. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com