TORS, 9 JUNI 2016 13:31 GMT+0

Regulatorisk

Förlängning av teckningstiden i Crowdsoft Technology AB:s företrädesemission till den 21 juni 2016

Styrelsen har beslutat om att förlänga teckningstiden i Crowdsoft Technology AB:s företrädesemission till den 21 juni 2016.

"Vi vill ge befintliga aktieägare i Crowdsoft samt allmänheten lite mer tid för att besluta om deltagande i företrädesemissionen och förlänger därför teckningsperioden", säger Alf Eriksson, VD.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningskurs: 0,20 kr
Teckningstid: 26 maj – 21 juni 2016
Offentliggörande av utfall: 27 juni 2016 (preliminärt)
Beräknad likviddag för teckning utan företräde: 4 juli 2016
Emissionsbelopp: 18,4 mkr + övertilldelningsoption med ytterligare 6 mkr
Bolagsvärdering: 24,6 mkr, pre-money

Fullständig information om pågående nyemission finns tillgängligt på bolagets (www.crowdsoft.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

YTTERLIGARE INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Alf Eriksson

VD Crowdsoft Technology AB

Tel +46 70 7107807

Email: alf.eriksson@crowdsoft.com

Dokument och länkar: