TIS, 21 JUNI 2016 08:37 GMT+0

Regulatorisk

A-Train väljer Crowdsoft

A-Train AB, som driver Arlanda Express, har beslutat att starta ett samarbete med Crowdsoft rörande kommunikationssystemet C-One. Projektet sker i två faser: förstudie / pilotfas och kommersiell drift.

Förstudien, som startar omgående, syftar till att ta fram underlag rörande till A-Trains verksamhet samt information om hur C-One bäst kan konfigureras för A-Trains verksamhet. Avtalet övergår därefter först i en pilotfas där systemet kommer att användas i A-trains verksamhet och om detta faller väl ut i kommersiell drift kring september. Parterna för diskussioner kring licensavtal som reglerar den kommersiella driften. Systemet dimensioneras för upp till 200 användare med flera kontrollrumsfunktioner.

”Arlanda Express är en av Sveriges viktigaste spårbundna förbindelser. Avtalet med A-Train är ett genombrott för oss som bekräftar mångsidigheten i C-One. Crowdsoft får dessutom möjlighet att samarbeta med A-Train över en längre period vilket kommer att stärka vår konkurrenskraft inom detta viktiga segment”, säger Alf Eriksson, VD på Crowdsoft Technology.

Crowdsofts C-One är nyutvecklat kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete i miljöer där ett stort antal människor vistas och stora materiella värden behöver skyddas. Systemet möjliggör en bred samverkan mellan användarna vilket skapar förutsättningar för hög effektivitet. Genom att systemet snabbt kan tillhandahålla korrekt information till rätt personer ökar tryggheten och skadeverkningarna minskar, vilket medför att kostnaderna för plötsliga händelser kan sänkas. C-One är från början byggt för att möta de nya behov som bland annat lagstiftning i USA stipulerar gällande organisationsöverskridande samverkan och lägesbild.

C-One är ett server- och app-baserat system där användarna använder Crowdsofts app och sina smartphones för att kommunicera. Från en eller flera centrala platser kan kommunikationen observeras och styras för att snabbt få en central lägesbild.

För ytterligare information kontakta:
Alf Eriksson
VD Crowdsoft Technology AB
Tel +46 70 7107807
Email: alf.eriksson@crowdsoft.com 

Kort om A-Train och Arlanda Express 
Arlanda Express är snabbtåget mellan Stockholms Central och Arlanda flygplats. Arlanda Express har cirka 180 medarbetare. Trafiken startade 1999 och 2014 reste 3,6 miljoner passagerare med Arlanda Express. Arlanda Express ägs och drivs av A-Train AB som även projekterade och byggde den nya Arlandabanan. A-Train har rätten att köra tågtrafiken fram till år 2040 och verksamheten drivs helt och hållet på marknadsmässig grund.

Kort om Crowdsoft Technology AB
Crowdsofts affärsidé är att leverera kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering. Bolaget tillhandahåller användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Med hjälp av

Bolagets produkter kan kontrollcentraler för företags-, samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt.

Dokument och länkar: