FRE, 17 NOV. 2023 07:00 GMT+0

Regulatorisk

Delårsrapport Q3

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023
FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ),
ORG.Nr. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – september 2023. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Januari – september i korthet, koncern

Tredje kvartalet (juli-september)

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 000 (10 849) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1 708 (-5 232) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 698 (-5 234) TSEK
 • Bokade ordrar uppgick till 7 273 (6 032) TSEK, varav 1 810 (2 018) TSEK är årligen återkommande intäkter
 • Kassan vid perioden utgång var 7 735 TSEK jämfört med 12 916 TSEK vid årets inledning
 • Kassaflödet uppgick till -4 289 (-4 250) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,087 (-0,267) SEK

Första nio månaderna (januari-september)

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 003 (32 020) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 022 (1 643) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 851 (-14 553) TSEK
 • Inkomna ordrar uppgick till 22 944 (20 387) TSEK, varav 5 514 (6 006) TSEK är årligen återkommande intäkter
 • Inkomna ordrar som ej fakturerats uppgick till 7 490 (2 039) TSEK, varav 1 569 (798) TSEK är årligen återkommande intäkter
 • Kassaflödet uppgick till -5 181 (4 189) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,299 (-0,744) SEK
 • De årligen återkommande intäkterna (ARR) uppgick till 28.5 MSEK (23.3 MSEK) 

VDs kommentar

Totala orderingången växer stabilt och är hittills i år 12% högre än motsvarande period förgående år, dock är andelen återkommande intäkter något lägre än förväntat. Försäljningen i Norden fortsätter att vara stark och under kvartalet såg vi även en positiv utveckling i både Nordamerika och Storbritannien. De årligen återkommande intäkterna (ARR) ökar till 28,5 MSEK, vilket är plus 22% på årsbasis. Vårt resultat och kassan sjönk under kvartalet på grund av ett antal stora ordrar som inte kommer att levereras förrän i kommande kvartal. Målet med positivt resultat i fjärde kvartalet och positivt kassaflöde på helår kvarstår.

Inkomna ordar hittills i år är 12% högre än samma period föregående år och även kvartalets orderingång var högre än förra året. Under tredje kvartalet såg vi en stark upphämtning i orderingången från både Nordamerika och Storbritannien, vilket gör att alla våra marknader följer årsplanen för det totala ordervärdet. Dock ligger vi något efter för återkommande intäkter. Detta beror främst på att vi under perioden har vunnit ett antal ordrar där andelen hårdvara och engångsintäkter varit högre än vanligt.

Försäljningen och intresset i Norden fortsätter vara högt, då många företag ser över sina kontor och anpassar dem till det hybrida arbetssättet. För att hjälpa kunderna i denna process har vi under kvartalet lanserat ett produkterbjudande där vi hyr ut vårt system i tre månader. Kunden får på det sättet tillgång till mycket detaljerade analyser och data på hur kontoret används och kan därmed fatta ett välinformerat beslut på hur deras framtida kontor skall se ut. Idag saknas ofta exakt data på hur kontor används vilket försvårar valet av hur stort kontor ett företag egentligen behöver. Nu kan kunderna köpa denna information och analys från oss för en begränsad tid. Vi får samtidigt en möjlighet att komma in tidigt i processen inför en upphandling av ett permanent kontorsmanageringssystem. Under kvartalet har vi sålt flera sådana analyser i Sverige och intresset fortsätter vara högt.

Vår förhoppning är att även USA under nästa år kommer börja arbeta mer aktivt med att anpassa sina kontor till det hybrida arbetssättet. Idag hindras denna process eftersom många amerikanska företag fortfarande kämpar med att få in personalen fler dagar i veckan till kontoret. I Europa har det blivit standard att anställda arbetar 2-3 dagar per vecka på kontoret. Den här förändringen går långsammare i USA där många fortfarande arbetar mer hemma. Innan arbetsgivare och anställda uppnått en överenskommelse vågar inte företagen optimera kontoren.

Under november skrev vi ett distributörsavtal med en stark partner i Mellanöstern, Afrika och Indien. Distributören och Flowscape samfinansierar ett lokalt Flowscapekontor i Dubai, som skall stötta distributören med försäljningen i regionen. Två personer är redan på plats och vi ser ett stort inflöde av kund- och partnerdialoger. Redan nu har det blivit en mindre affär i Abu Dhabi.

Nettoomsättningen hittills i år är 34,0 MSEK, vilket är en ökning med 6% jämfört med samma period förra året. Ökningen är något lägre än väntat eftersom vi har en stor orderstock på 5,9 MSEK engångsintäkter och 1,6 MSEK återkommande intäkter, som inte levererats ännu. Större delen av dessa ordrar levereras under kvartal fyra och kommer således bidra till en ökad nettoomsättning under kvartalet samt ökad ARR.

Rörelseresultatet och kassaflödet gick ned under tredje kvartalet på grund av att flera ordrar inkomna under andra och tredje kvartalet ännu inte slutlevereras och därmed ej slutfakturerats. Planen att nå positivt EBIT i sista kvartalet 2023 och positivt kassaflöde på helår kvarstår


Denna information är sådan som Flowscape Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-17 08:00 CET.

Dokument och länkar:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: ca@skillscorp.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för smarta kontor, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder den senaste sensorteknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för det hybrida arbetssättet. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com