TORS, 17 AUG. 2023 06:30 GMT+0

Regulatorisk

Delårsrapport 1 JANUARI – JUNI 2023 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – juni 2023. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – Juni i korthet, koncern

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI-JUNI)

  • Nettoomsättningen uppgick till 23 003 (21 171) TSEK
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 772 (1 498) TSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 143 (-9 342) TSEK
  • Inkomna ordrar uppgick till 15 828 (14 354) TSEK, varav 3 676 (3 987) TSEK är årligen återkommande intäkter
  • Kassaflödet uppgick till -892 (8 439) TSEK
  • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,211 (-0,477) SEK
  • De årligen återkommande intäkterna (ARR) uppgick till 28,0 MSEK (21 MSEK)

ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI)

• Nettoomsättningen uppgick till 11 668 (10 249) TSEK

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 307 (393) TSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -655 (-5 012) TSEK

• Bokade ordrar uppgick till 10 822 (10 463) TSEK, varav 2 340 (2 902) TSEK är årligen återkommande intäkter

• Kassan vid perioden utgång var 12 024 TSEK jämfört med 12 916 TSEK vid årets inledning.

• Kassaflödet uppgick till 213 (11 004) TSEK

• Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,033 (-0,256) SEK

VDs kommentar

Andra kvartalet 2023 har varit en bra period för Flowscape. Orderingången var den högsta hittills och ökningen av de årligen återkommande intäkterna är solid och växer med 33% på årsbasis, vilket gör att vi når den högsta kvartalsnettoomsättningen någonsin på 11,7 MSEK. Försäljningen i Norden går bra och vi ser ökande intresse från marknaden. Kassaflödet var något positivt och EBIT har förbättrats betydligt under perioden och slutar på minus 0,7 MSEK, vilket gör oss stärkta i vår ambition att nå positivt EBIT i slutet av detta år.

Nu har det nya hybrida arbetssättet börjat sätta sig och vi ser en ökande efterfrågan i framför allt Norden. Många bolag ser över storleken och behoven på sina kontor. Företagen vill både analysera hur befintliga kontor nyttjas och även optimera sina kontor bättre, vilket vi har marknadsledande lösningar för. Förändringen till det hybrida arbetssättet har gått snabbt i Norden, där marknaden fokuserar mycket på att anpassa sina kontor till detta nya normala. Vi förväntar oss samma trend framöver även på våra övriga marknader.

USA har inte kommit lika långt som Norden i denna förändring. Många företag kämpar fortfarande med att få tillbaka personalen till kontoren och det är svårt för bolagen att veta hur stora kontor de behöver. De flesta är dock överens om att de inte kommer få tillbaka personalen fem dagar i veckan utan att de kommer hamna runt de två-tre dagar i veckan, som blivit en standard i många andra länder. Efterfrågan att mäta och följa upp hur kontoren används, som en del i att anpassa kontorens storlek över tid, ökar i Nordamerika. Framöver förväntar vi oss även en ökande efterfrågan på lösningar för att hantera deras nya optimerade kontor, likt den trend vi sett i Norden.

I Storbritannien och Irland har vi gjort en omstart av vårt säljteam under första halvåret. Vi har även etablerat fler lokala partners vilket givit resultat i ett ökat antal kunddialoger, men vi har fortfarande inte nått önskad nivå på försäljning och antal leads.

Nettoomsättningen för kvartalet har på årsbasis ökat med 14% till 11,7 MSEK, vilket är den högsta hittills. En stabil ökning men vi hade önskat oss en något högre omsättningstillväxt. Den goda tillväxten av årligen återkommande intäkterna med 33%, från 21 MSEK till 28 MSEK är en bra signal på nöjda kunder och att vi bygger en stabil verksamhet. Engångsintäkterna för detta kvartal och samma kvartal föregående år är på likvärdig nivå.

De operativa kostnaderna relaterade till kvartalet slutar på 8,8 MSEK och vi fortsätter vårt arbete med att optimera processer och organisation för att få ned kostnaderna, men samtidigt uppnå våra expansionsmål och positivt EBIT.

Kassan går upp något under kvartalet och slutar på 12 MSEK. Rörelseresultatet innan avskrivningar fortsätter vara positivt och resultatet efter avskrivningar (EBIT) ökar betydligt från -5,0 MSEK i kvartal två föregående år till -0,7 MSEK under detta kvartal. Främsta anledningen till denna stora ökning är att goodwill posten, som kommer från samgåendet av Flowscape och Crowdsoft 2018, nu är avskriven.

Med fortsatt ökande årliga intäkter och nettoomsättning samt bra kostnadskontroll kvarstår vår plan att vara kassaflödespositiva på detta helår samt EBIT positiva i slutet av detta år. Dock ser vi inte att vi kommer nå det tidigare kommunicerade målet på 100 MSEK i nettoomsättning 2024.


Informationen är sådan som Flowscape Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-17 08:30 CET.

Dokument och länkar:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: ca@skillscorp.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för smarta kontor, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder den senaste sensorteknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för det hybrida arbetssättet. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com