FRE, 19 MAJ 2023 07:31 GMT+0

Regulatorisk

Delårsrapport 1 JANUARI – 31 MARS 2023 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.Nr. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2023. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – Mars i korthet, koncern

HELÅRET (JANUARI-MARS)

• Nettoomsättningen uppgick till 11 335 (10 922) TSEK

• Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 465 (1 105) TSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 488 (-4 330) TSEK

• Inkomna ordrar uppgick till 5 007 (3 891) TSEK, varav 1 336 (1 084) TSEK är årligen återkommande intäkter.

• Kassaflödet uppgick till -1 105 (-2 565) TSEK

• Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,178 (-0,221) 1 SEK

• De årligen återkommande intäkterna (ARR) uppgick till 25,9 MSEK (20 MSEK)

VDs kommentar

Efter lägre orderingång mellan november och februari ser vi nu en ökning, framför allt i Norden. Trots den svagare orderingången under några månader ökade nettoomsättningen i kvartal ett till 11.3 MSEK, vilket är den högsta hittills. Detta är en effekt av att de återkommande intäkterna fortsätter att öka samt att hårdvaruleveransproblemet nu är löst och tidigare ordar kunde levereras. EBIT ökade under kvartalet eftersom Goodwill-posten i balansräkningen är fullt avskriven efter februari 2023. Tack vare detta förväntas EBIT bli betydligt bättre i kommande kvartal och vårt mål är att ha nå ett positivt EBIT under andra hälften av detta år. Trots en något avvaktande marknad under slutet av 2022 samt januari och februari detta år så slutade nettoomsättningen på 11.3 MSEK, vilket är en ökning på 4% jämfört med första kvartalet föregående år. Ökningen beror främst på att de återkommande intäkterna kontinuerligt ökar samt att det tidigare rapporterade hårdvaruleveransproblemet löste sig i januari och ordrar som skulle slutlevererats i föregående kvartal levererades och fakturerades. De återkommande årliga intäkterna steg, p.g.a. lägre orderingång, något mindre än tidigare och slutade på 25.9 MSEK.

Sedan mars i år har vi sett betydligt bättre orderingång, främst i Norden. Företagen här verkar ha accepterat det nya hybrida arbetssättet och allt fler anpassar sina digitala lösningar och kontor efter detta. I Nordamerika har vi ett fortsatt bra inflöde av leads, men säljprocesserna drar ut på tiden. Vi får kontinuerligt feedback på att vi har en av de bästa lösningarna på den marknaden och det ser vi också på att vi förlorar väldigt få upphandlingar till konkurrenter. Dock har nordamerikanska marknaden hamnat i ett vakuum där kontoren har mycket låg beläggning, runt 20%, men företagen vet inte vad de skall göra. Många arbetsgivare hoppas fortfarande på högre beläggning och vågar därför ännu inte anpassa kontorsytorna. Vi såg samma vakuum i Norden för några månader sedan, men detta verkar släppa nu. Vi hoppas på samma utveckling i Nordamerika. Positivt i Nordamerika är också att vi fått igång en medelstor partner där och flertalet diskussioner pågår redan med potentiella kunder. I Storbritannien har vi gjort en omstart med nytt säljteam, som nu håller på att bygga upp en ny funnel samt stärka upp samarbetet med våra partners. Vi har fortsatt bra inflöde av tilläggsordrar från befintliga kunder på alla marknader, vilket tyder på att lösningen tillför stort värde och att kunderna är nöjda.

De operativa kostnaderna följer vår plan och slutar för kvartalet på 9,3 MSEK, varav 0.5 MSEK var kostnader som härrör till tidigare kvartal. Planen under 2023 är att fortsätta på samma nivå och fintrimma processer och organisationen för att uppnå våra expansionsmål samt nå positivt EBIT.

Kassan har sjunkit något sedan årsskiftet och var i slutet av kvartalet 11,8 MSEK, men vår plan är att återhämta detta och på årsbasis nå ett neutralt kassaflöde. Värt att nämna är också att intäkten för större delen av den stora order som publicerades 2a maj 2023 beräknas falla in i kvartal fyra detta år.

Resultatet före avskrivningar (EBITDA) är åter positivt och vi ser en ökning av EBIT eftersom hela Goodwillposten i balansräkningen är avskriven efter februari. Skulle man ha exkluderat Goodwill-avskrivningen under hela detta kvartal hade EBIT hamnat på minus 1,5 MSEK. Med fortsatt ökande återkommande intäkter, samt ytterligare förbättring av bruttomarginalen, har vi som mål att nå positivt EBIT under andra hälften av 2023.


Denna information är sådan som Flowscape Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-19 09:31 CET.

Dokument och länkar:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscapesolutions.com

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: ca@skillscorp.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för smarta kontor, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder den senaste sensorteknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för det hybrida arbetssättet. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com